პირი - ტელეკომპანია ქართული არხი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ალექსანდრე
გალდავა
01005008309
51
ხათუნა
მაცაბერიძე
01020001498
29
ირინე
გაჩეჩილაძე
01008031347
20
ხათუნა
მაცაბერიძე
01020001498
20
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გიორგი
შარაშიძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B133
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა24.12.201224.12.2022 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი), ინტერნეტი(საქართველო - 01/01/16), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
15.07.2015 2020-8-20(გ-20-2/625) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს