პირი - ტელეკომპანია ქართული არხი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ალექსანდრე
გალდავა
01005008309
51
ხათუნა
მაცაბერიძე
01020001498
49
 სახელიგვარითანამდებობა
ალექსანდრე
გალდავა
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B133
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა24.12.201224.12.2022 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი/საგანმანათლებლო
ქართული12
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი), ინტერნეტი(საქართველო - 01/01/16), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სპეციალიზებული მაუწყებლობა
15.07.2015 2018-12-6(675/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს