პირი - ხარისხის არხი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
გიორგი
ასათიანი
01017001104
51
ქართლოსი
ასათიანი
01009004803
14
მალხაზი
გულაშვილი
01026002603
35
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გიორგი
ასათიანი
აღმასრულებელი, ტექნიკური და მონიტორინგის მიმართულების დირექტორი
თამთა
წუწუნავა
გენერალური დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B134
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა28.12.201228.12.2022 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური, რუსული24
ციფრული(ღია აფხაზეთისათვის მულტიპლექსი - 01/10/16, ბათუმის მულტიპლექსი - 01/10/16, ზუგდიდის მულტიპლექსი - 01/10/16, სენაკის მულტიპლექსი - 01/10/16, რუსთავის მულტიპლექსი - 29/03/18, ქვემო ქართლის (მარნეულის) მულტიპლექსი - 27/06/19), თანამგზავრული(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო), ინტერნეტი(საქართველო)
უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (ინტერნეტი)
შპს "ხარისხის არხი" ეთერში ანთავსებს სხვადასხვა ჟანრის საავტორო გადაცემებს, მათ შორის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემას "ლაზიერი", შემეცნებითი სახის გადაცემას "რელიგია და მეცნიერება", რელიგიურ თეოლოგიური ჟანრის გადაცემას "ენა, მამული, სარწმუნოება".
26.10.2012 2019-6-6(გ-19-2/351) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს