პირი - ტელე-რადიო კომპანია TV-7
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ლიდია
ახალაძე
01005002249
50
ნატო
ბოჭორიშვილი
01005002250
50
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ნატო
ბოჭორიშვილი
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B117
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა18.11.201118.11.2021 GD  გაუქმებული
F90
სიხშირული (F)
   15.02.201315.02.2023 257/4  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული24
ინტერნეტი(საქართველო - 01/10/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/10/19)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
წარმოადგენს საერთო მაუწყებელს
15.10.2012 2019-9-5(გ-19-3/510) განახლება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს