პირი - გლობალ ერთი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
გიორგი
მაჩიტიძე
01024029747
50
რუსუდანი
მაჩიტიძე
01008032308
50
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გიორგი
მაჩიტიძე
გენერალური დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
F56
სიხშირული (F)
   17.08.200717.08.2017 257/4  გაუქმებული
F57
სიხშირული (F)
   17.08.200717.08.2017 472/1  ვადაგასული
F74
სიხშირული (F)
   16.10.200916.10.2019 519/1  ვადაგასული
F76
სიხშირული (F)
   11.12.200911.12.2019 670/1  ვადაგასული
N104
ნუმერაცია (N)
   17.08.200717.08.2017 124/2  ვადაგასული
N131
ნუმერაცია (N)
   10.10.200810.10.2018 659/4  გაუქმებული
N132
ნუმერაცია (N)
   10.10.200810.10.2018 659/4  გაუქმებული
N133
ნუმერაცია (N)
   10.10.200810.10.2018 659/4  გაუქმებული
N16
ნუმერაცია (N)
   30.03.201130.03.2021 152/6  ვადაგასული
N177
ნუმერაცია (N)
   20.01.201220.01.2022 75/1  მოქმედი
N36
ნუმერაცია (N)
   14.02.200314.02.2013 124/2  ვადაგასული


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ადგილობრივი დაშვების (უსადენო) ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.2.1 რადიოსიხშირული, ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის შესაბამისი ელემენტებისა და საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
11.02.2010  
ძირითადი საკომუტაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.3.1 არხული საკომუტაციო საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
11.02.2010  
მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემის სახაზო (სადენიანი) გატარების საშუალებებითა და/ან მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული (სადენიანი) სისტემების ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.4.2 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური სახაზო საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
11.02.2010  
მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემის სახაზო (სადენიანი) გატარების საშუალებებითა და/ან მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული (სადენიანი) სისტემების ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.4.5 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემების ტერმინალური საშუალებებს ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
11.02.2010  
მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემის (უსადენო) გატარების საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.5.1 რადიოსიხშირული მაგისტრალური არხებისა და შესაბამისი ელემენტების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
11.02.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.1 კომუტირებადი არხებით ინტერნეტ მომსახურება (dial-up)
11.02.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.2 სპილენძის წყვილებით ინტერნეტ მომსახურება (DSL)
11.02.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.3 ოპტიკური ქსელით ინტერნეტ მომსახურება
11.02.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.6 WiFi
11.02.2010  
ძირითადი საკომუტაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.3.2 პაკეტური საკომუტაციო საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
30.12.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.9 სხვა
28.09.2012  
ფიქსირებული საკომუნიკაციო სისტემის აბონენტების სატელეფონო ხმოვანი კავშირით მომსახურება
B.F.1.1 ადგილობრივი სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
02.06.2014  
ფიქსირებული საკომუნიკაციო სისტემის აბონენტების სატელეფონო ხმოვანი კავშირით მომსახურება
B.F.1.2 საერთაშორისო სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
02.06.2014  
ფიქსირებული საკომუნიკაციო სისტემის აბონენტების სატელეფონო ხმოვანი კავშირით მომსახურება
B.F.1.3 საქალაქთაშორისო სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
02.06.2014  
თანამგზავრული ინტერნეტ მომსახურება
B.S.3.0 თანამგზავრული ინტერნეტ მომსახურება
18.05.2020  
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს


 უფლების №უფლ. სახეუფლ. დანიშნულებაგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №სტატუსი
N105
ნუმერაცია
ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;25.01.201325.01.2022 55/24 მოქმედი
N378
ნუმერაცია
ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;17.08.201717.08.2022 522/24 მოქმედი
N524
ნუმერაცია
ავტორიზებადი საქმიანობის განხორციელებისას ინტელექტუალური ქსელებით (უფასო) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის; 06.02.202006.02.2022 გ-20-15/71 მოქმედი
N576
ნუმერაცია
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი ოპერატორის არჩევის კოდი, ავტორიზებული საქმიანობისას საერთაშორისო და საქალაქთაშორისო სატელეფონო ზარების განხორციელების უზრუნველსაყოფად; 01.04.202101.04.2022 გ-21-15/208 მოქმედი
N618
ნუმერაცია
ავტორიზებადი საქმიანობის განხორციელებისას ინტელექტუალური ქსელებით (უფასო) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის;09.09.202109.09.2022 გ-21-15/494 მოქმედი
N622
ნუმერაცია
ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის; 16.09.202116.09.2022 გ-21-15/517 მოქმედი
N8
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით (უფასო) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;06.04.201206.04.2022 277/24 მოქმედი
 სამოქმედო ზონაგადაწყვეტილებარესურსიშენიშვნა
- 2017-8-24(574/13) -სიხშირე
საქართველო 2011-11-25(664/15) 7-4-7-3 17.08.2017 წლამდე (ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N104 ლიცენზიის მოქმედების ვადით), სააბონენტო ნომრების პორტაბელობის მონაცემთა ცენტრალურ ბაზაში ზარის დამისამართებისა და იდენტიფიცირებისათვის.