პირი - ტვ.პლიუსი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
კახა
ხურციძე
17001021700
51
მალხაზი
ყაველშვილი
54001009167
24
ნარგიზი
მაზმიშვილი
01011043970
25
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
კახა
ხურციძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 07/05/22), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 07/05/22)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
12.01.2023 2023-1-12(გ-23-03/40) აღდგენა


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს