პირი - საფ ფარმა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
აზერ
ხუდიევ
P4889745
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ცირა
ქვარაია
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სამედიცინო
ქართული, აზერბაიჯანული12
თანამგზავრული(საქართველო - 20/04/22)
უფასო (თანამგზავრული)
სპეციალიზებული მაუწყებლობა
20.01.2022 2022-1-20(გ-22-1/13) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს