პირი - შორენა გონგლაძე
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი









საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები








იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
შორენა
გონგლაძე
57001030968
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
შორენა
გონგლაძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული24
ინტერნეტი(საქართველო - 01/12/21), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/12/21)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
29.07.2021 2021-7-29(გ-21-1/452) გატარება


















ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს