პირი - შპს საქართველოს ცენტრალური ტელევიზია - სცტვ და რადიო სოფელი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
მაკა
ჯანელიძე
53001012929
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
მაკა
ჯანელიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 16/05/21), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 16/05/21), ციფრული(ტელეკომპანია ეგრისი (სენაკის) მულტიპლექსი - 31/05/21)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (ციფრული)
საერთო მაუწყებლობა
15.04.2021 2021-5-20(გ-21-2/277) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს