პირი - ახალი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ქეთევანი
მიქაძე
01027029669
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ქეთევანი
მიქაძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური24
ინტერნეტი(საქართველო - 15/02/21), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 15/02/21)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
28.01.2021 2021-2-28(გ-21-1/28) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს