პირი - ლარისა მახარაძე
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ლარისა
მახარაძე
დირექტორი
ავთანდილ
ბედიაშვილი
მინდობილი პირი
2020-7-30(N200499081)
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 01/04/21), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/04/21)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
09.07.2020 2020-10-1(გ-20-2/764) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს