პირი - გრინ სოლუშენს
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
რომან
ჩხენკელი
01024030057
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
რომან
ჩხენკელი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
ბიზნესი/შემეცნებითი
ქართული6
სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 02/10/20)
უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
02.07.2020 2020-7-2(გ-20-1/534) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს