პირი - ილიონი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ლაურა
ომანიძე
0100507770
40
ქეთო
შენგელია
19001064548
32
სოფო
კაპანაძე
01005006458
28
 სახელიგვარითანამდებობა
როინი
ხიჯაკაძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 04/07/20), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 04/07/20)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
04.06.2020 2020-6-4(გ-20-1/472) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს