პირი - ახტელი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ფიზიკური პირები
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
N124
ნუმერაცია (N)
   12.09.200821.08.2016 537/24  გაუქმებული
N141
ნუმერაცია (N)
   13.02.200921.08.2016 537/24  გაუქმებული
N150
ნუმერაცია (N)
   01.05.200921.08.2016 537/24  გაუქმებული
N155
ნუმერაცია (N)
   23.10.200921.08.2016 537/24  გაუქმებული
N165
ნუმერაცია (N)
   30.04.201021.08.2016 537/24  გაუქმებული
N17
ნუმერაცია (N)
   10.12.201029.07.2013 123/2  ვადაგასული
N35
ნუმერაცია (N)
   25.08.199701.08.2013 124/2  ვადაგასული
N38
ნუმერაცია (N)
   18.04.200318.04.2013 124/2  ვადაგასული
N64
ნუმერაცია (N)
   23.06.200621.08.2016 537/24  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს