პირი - ტელე-რადიო კომპანია მწვანე ტალღა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი მწვანე ტალღა
204877311
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
მანანა
ჯახუა
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B58
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა30.12.201131.12.2021 გ-19-2/624  მოქმედი
B75
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა21.01.201521.01.2025 50/2  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, რუსული, ინგლისური, სომხური, აზერბაიჯანული6
ინტერნეტი(საქართველო - 14/02/20), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 14/02/20)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
14.02.2019 2019-2-14(93/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს