პირი - ინ სპორტი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ლუკა
გონგაძე
01024044107
50
ლევანი
სიხარულიძე
01030053696
50
 სახელიგვარითანამდებობა
ლუკა
გონგაძე
დირექტორი
ლევანი
სიხარულიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტული
ქართული16
სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 15/11/19)
უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სპორტული მაუწყებლობა
26.09.2019 2019-9-26(გ-19-1/563) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს