პირი - ინ სპორტი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ლუკა
გონგაძე
01024044107
50
ლევანი
სიხარულიძე
01030053696
50
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ლუკა
გონგაძე
დირექტორი
ლევანი
სიხარულიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტული
ქართული16
სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 15/11/19)
უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სპორტული მაუწყებლობა
26.09.2019 2019-9-26(გ-19-1/563) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს