პირი - აგროკომუნიკატორი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი მაუწყებელთა ალიანსი
436254508
51
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი
404906465
49
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ნუგზარი
სუარიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
აგროთემატიკა
ქართული, რუსული12
ციფრული(სამცხე-ჯავახეთის მულტიპლექსი - 01/04/19, ბათუმის მულტიპლექსი - 01/04/19, გურჯაანის მულტიპლექსი - 01/04/19, ზუგდიდის მულტიპლექსი - 01/04/19, თელავის მულტიპლექსი - 01/04/19, ოზურგეთის მულტიპლექსი - 01/04/19, ფოთის მულტიპლექსი - 01/04/19, ქვემო ქართლის მულტიპლექსი - 01/04/19, ქუთაისის მულტიპლექსი - 01/04/19, ჭიათურას მულტიპლექსი - 01/04/19, ხაშურის მულტიპლექსი - 01/04/19), ინტერნეტი(საქართველო - 01/04/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/04/19)
უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
AGRO TV არის პირველი რეგიონული ნიშური მაუწყებელი, რომლის დაფუძნების მიზანია რეგიონში, უმეტესად სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის სოფლის განვითარებაზე მიმართული ნიშური სატელევიზიო კონტენტის მიწოდება, მათ შორის არის საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, ინფორმირებაზე ორიენტირებული პროგრამები, სოფლის თემატიკასთან დაკავშირებული ფილმები.
07.02.2019 2019-2-7(60/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს