პირი - ტოკ ტვ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი
404906465
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობა
ნათია
კუპრაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
რუსული, ქართული12
ციფრული(სამცხე-ჯავახეთის მულტიპლექსი - 01/03/18), ინტერნეტი(საქართველო - 01/03/18), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/03/18)
უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
TOK TV არის პირველი რეგიონული რუსულ-ქართულენოვანი საერთო მაუწყებელი, რომლის დაფუძნების მიზნით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ზონებში ეფექტური კონკურენცია გაუწიოს უცხოურ რუსულ არხებს და ხელი შეუწყოს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესს.
30.11.2017 2017-11-30(779/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს