პირი - ტოკ ტვ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი
404906465
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ნათია
კუპრაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
რუსული, ქართული12
ციფრული( სამცხე-ჯავახეთის მულტიპლექსი - 01/03/18),
ინტერნეტი( საქართველო - 01/03/18),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 01/03/18),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
TOK TV არის პირველი რეგიონული რუსულ-ქართულენოვანი საერთო მაუწყებელი, რომლის დაფუძნების მიზნით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ზონებში ეფექტური კონკურენცია გაუწიოს უცხოურ რუსულ არხებს და ხელი შეუწყოს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესს.
30.11.2017 2017-11-30(779/1) გატარება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს