პირი - ალგოგინი ენტერტაინმენტ მედია გრუპი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ალექსანდრე
გოგინაშვილი
01030015092
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ალექსანდრე
გოგინაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი/გასართობი
ქართული, ინგლისური, რუსული12
ინტერნეტი(საქართველო - 01/05/17), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
შემეცნებით/გასართობი მაუწყებლობა
23.03.2017 2017-3-23(188/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს