პირი - ჰამბურგი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
მიხეილი
ტარახჩევი
01024024195
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ნანა
ალავიძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B110
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა28.10.202128.10.2031 გ-21-6/592 მედია ჰაუსი დეკომიმოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს