პირი - დისქავერი ჯორჯია
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
მალხაზი
ხარაძე
54001009654
51
ალექსანდრე
ოჩიგავა
01006003393
49
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ალექსანდრე
ოჩიგავა
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი
ქართული, რუსული, ინგლისური12
თანამგზავრული(საქართველო - 01/12/16), ინტერნეტი(საქართველო - 01/12/16), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/12/16)
უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
კომპანია საქმიანობის დაწყებას გეგმავს ტელემაუწყებლობის სფეროში. ეთერში განათავსებს შემეცნებითი ფორმატის გადაცემებს საავტორო უფლებების დაცვით. თავის საქმიანობაში დაიცავს მაუწყებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს.
21.07.2016 2016-7-21(504/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს