პირი - საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
კონსტანტინ
ვარდანიან
32001004954
0,01
არმენაკ
ბდოიან
32001000394
0,01
არმენ
დარბინიან
32001001858
0,01
გეორგი
ვარტანიან
32001012726
0,01
გურგენ
ღარსლიან
32001001873
0,01
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
კონსტანტინ
ვარდანიან
დირექტორი, მმართველობითი ორგანოს წევრი
არმენაკ
ბდოიან
მმართველობითი ორგანოს წევრი
არმენ
დარბინიან
მმართველობითი ორგანოს წევრი
გეორგი
ვარტანიან
მმართველობითი ორგანოს წევრი
გურგენ
ღარსლიან
მმართველობითი ორგანოს წევრი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
სომხური, ქართული, რუსული12
ციფრული(სამცხე-ჯავახეთის მულტიპლექსი - 01/03/18)
უფასო (ციფრული)
ტელეკომპანია ფარვანა ახდენს საზოგადოების ინფორმირებას მთავრობისა და სხვა მმართველი ორგანოების საქმიანობის შესახებ. მაყურებელს მიეცემა საშუალება მისთვის საინტერესო თემების და ინფორმაციის მიღებისა.
27.05.2014 2018-2-1(45/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს