პირი - საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
არმენაკ
ბდოიან
32001000394
0
არმენ
დარბინიან
32001001858
0
გურგენ
ღარსლიან
32001001873
0
ალბინა
ვარტანიანი
32001024608
0
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ალბინა
ვარტანიანი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
სომხური, ქართული, რუსული12
ციფრული( სამცხე-ჯავახეთის მულტიპლექსი - 01/03/18),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული)
ტელეკომპანია ფარვანა ახდენს საზოგადოების ინფორმირებას მთავრობისა და სხვა მმართველი ორგანოების საქმიანობის შესახებ. მაყურებელს მიეცემა საშუალება მისთვის საინტერესო თემების და ინფორმაციის მიღებისა.
27.05.2014 2018-2-1(45/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს