პირი - ტელერადიო კომპანია ატვ-12
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ვაირად
ქთოიან
07001000823
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ვაირად
ქთოიან
გენერალური დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
სომხური, ქართული, რუსული12
თანამგზავრული(საქართველო), ინტერნეტი(საქართველო), ციფრული(სამცხე-ჯავახეთის მულტიპლექსი - 01/03/18), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (ციფრული), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროგრამების მომზადება;
27.05.2014 2018-2-1(46/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს