პირი - სამაუწყებლო კომპანია ბოლნელი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
აკაკი
უგრეხელიძე
10001005784
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
აკაკი
უგრეხელიძე
დირექტორი; 100%-იანი წილის მმართველი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B174
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა25.06.201525.06.2025 813/22  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
სხვა ტექნოლოგია( ბოლნისის მუნიციპალიტეტი),
ციფრული( ქვემო ქართლის (ბოლნისის) მულტიპლექსი),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (ციფრული)
საერთო ტელემაუწყებლობის ბადეში ვათავსებთ საინფორმაციო პროგრამებს, საავტორო გადაცემებს, ვაწყობთ პირდაპირ ეთერს
14.05.2014 2016-8-9(547/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს