პირი - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
თეიმურაზი
ქორიძე
01024004107
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
თეიმურაზი
ქორიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული8
ინტერნეტი( საქართველო - 05/06/14),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 05/06/14),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო ინტერნეტ ტელე მაუწყებელი "სდასუ TV" წარმოადგენს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის მიზანია მაყურებლისათვის საზოგადოებისთვის პოლიტიკური და კომერციული გავლენებისგან თავისუფალი, მათი ინტერესების შესაბამისი, მრავალფეროვანი პროგრამების მიწოდება; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების ჩართვა შემოქმედებითი მუშაობის პროცესში, მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა. იგი ორიენტირებულია სტუდენტების პროფესიულ განვითარებასა და განათლების პოპულარიზაციაზე.
01.10.2013 NA
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.1 საერთო რადიომაუწყებლობა
ქართული8
ინტერნეტი( საქართველო - 05/06/14),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 05/06/14),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო ინტერნეტ რადიო მაუწყებელი "სდასუ-RADIO" წარმოადგენს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის მიზანია საზოგადოებისთვის პოლიტიკური და კომერციული გავლენებისგან თავისუფალი, მათი ინტერესების შესაბამისი, მრავალფეროვანი პროგრამების მიწოდება მსმენელებისათვის; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების ჩართვა შემოქმედებითი მუშაობის პროცესში, მათ მიერ შექმნილი რადიო გადაცემებისა და პროგრამების მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა. იგი ორიენტირებულია სტუდენტების პროფესიულ განვითარებასა და განათლების პოპულარიზაციაზე.
01.10.2013 NA
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს