პირი - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
თეიმურაზი
ქორიძე
01024004107
100
 სახელიგვარითანამდებობა
თეიმურაზი
ქორიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული8
ინტერნეტი(საქართველო - 05/06/14), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 05/06/14)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო ინტერნეტ ტელე მაუწყებელი "სდასუ TV" წარმოადგენს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის მიზანია მაყურებლისათვის საზოგადოებისთვის პოლიტიკური და კომერციული გავლენებისგან თავისუფალი, მათი ინტერესების შესაბამისი, მრავალფეროვანი პროგრამების მიწოდება; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების ჩართვა შემოქმედებითი მუშაობის პროცესში, მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა. იგი ორიენტირებულია სტუდენტების პროფესიულ განვითარებასა და განათლების პოპულარიზაციაზე.
01.10.2013 NA
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.1 საერთო რადიომაუწყებლობა
ქართული8
ინტერნეტი(საქართველო - 05/06/14), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 05/06/14)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო ინტერნეტ რადიო მაუწყებელი "სდასუ-RADIO" წარმოადგენს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის მიზანია საზოგადოებისთვის პოლიტიკური და კომერციული გავლენებისგან თავისუფალი, მათი ინტერესების შესაბამისი, მრავალფეროვანი პროგრამების მიწოდება მსმენელებისათვის; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების ჩართვა შემოქმედებითი მუშაობის პროცესში, მათ მიერ შექმნილი რადიო გადაცემებისა და პროგრამების მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა. იგი ორიენტირებულია სტუდენტების პროფესიულ განვითარებასა და განათლების პოპულარიზაციაზე.
01.10.2013 NA


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს